Individuální nácviky sociálních dovedností

Individuální formu nácviků sociálních dovedností preferujeme u menších dětí a nových klientů. Tato forma tak často předchází lekcím skupinovým, protože nabízí možnost poznat individuální potřeby dítěte a přizpůsobit mu formu terapie na míru. Během lekcí se věnujeme různým oblastem, které je potřeba podporovat, rozvíjet či naopak kompenzovat. Součástí lekcí jsou i rozhovory s rodiči určené pro podporu komunikace v rodině a zvládání náročných situací spojených s výchovou dítěte na spektru.

Skupinové nácviky sociálních dovedností

Lektoři: Mgr. Nikola Sikorová, speciální pedagog, Filip Řežábek

Asistenti: Barbora Jindrová, DiS., Mgr. Jana Pittnerová, DiS.

Místo a čas konání: Občanské sdružení ProCit, z. s., Smetanovy Sady 114/15, Plzeň, vybraná sobotní dopoledne

Kurzovné: 2 500 Kč/pololetí (5 lekcí pro děti, 1 speciální lekce – výlet, 2 rodičovské skupiny)

Náplň kurzu: Děti s poruchou autistického spektra se obtížně zapojují do běžného sociálního prostředí a v rámci skupiny vrstevníků je pro ně často problematické najít si kamarády. Dále se setkávají s celou řadou situací, kdy si v rámci společenského kontaktu nevědí rady a v každodenním životě se potýkají s vysokými nároky společnosti, které u nich často vedou ke zvýšené míře stresu a napětí, jež se může odrazit sekundárně v problematickém chování dítěte.

Kurz nácviků sociálních dovedností se snaží vycházet z těchto hlavních problematických oblastí u dětí s PAS a reflektovat jejich základní potřeby. Zaměřujeme se zejména na rozvoj sociální percepce, sebepoznání, komunikačních dovedností a komunikačních strategií, vnímání a rozpoznávání emocí, Učíme děti zvládat zátěžové situace, nacvičujeme různé praktické dovednosti s cílem zvyšování samostatnosti dítěte (např. rozvoj finanční gramotnosti, časové organizaci apod.). Nedílnou součástí kurzu jsou aktivity zaměřené na snižování napětí a stresu. Důležitý je pro nás i pocit vzájemné sounáležitosti a soudržnosti skupiny.

Během kurzu využíváme široké škály metod (např. hraní rolí, modelové situace, skupinové a párové prožitkové aktivity, muzikoterapie, imitace, videotrénink, relaxace, skupinové hry) a pomůcek (např. interaktivní tabule, muzikoterapeutické pomůcky, relaxační pomůcky, vizualizační pomůcky, iPady). Veškeré aktivity jsou přizpůsobeny potřebám dětí s poruchou autistického spektra, samozřejmostí je strukturovaný režim každé lekce a využívání principů individualizace a vizualizace.

Součástí kurzu jsou nejen lekce pro děti, ale i pravidelné rodičovské skupiny. Většina lekcí probíhá přímo v prostorách Občanského sdružení ProCit, z.s., s dětmi však chodíme i do terénu a řešíme reálné situace přímo v praxi.

Děti jsou rozděleny do skupin dle věku a svých momentálních možností a schopností. Každá skupina je určena pro maximální počet 6 osob. V rámci kurzu respektujeme individualitu a zvláštní potřeby každého dítěte.

PŘIHLÁŠKA - SOBOTA

PŘIHLÁŠKA - ÚTERÝ

nahoru

procit@autismusprocit.cz